Podróże służbowe w 2014r.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Szczecinie zawiadamia,
że organizuje jednodniowe szkolenie nt.:

ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2014r.
ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

Prowadzący: Pan Aleksander Gniłka - doradca podatkowy z Wrocławia

Na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Prawne regulacje podróży służbowych:
- przepisy prawa powszechnie obowiązującego
- regulacje wewnątrzzakładowe - układy zbiorowe, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę.

2. Definicja podróży służbowej.

3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

4. Podróż służbowa a oddelegowanie ( zagadnienie długotrwałych podróży służbowych ).

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej:
- miejsce rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej
- miejsce rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej
- podróż krajowa jako etap zagranicznej podróży służbowej

8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej:
- diety
- koszty przejazdu i zakwaterowania
- inne uzasadnione koszty i wydatki związane z podróżą służbową
- należności w przypadku odbywania podróży służbowej prywatnym samochodem pracownika

10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

11. Rozliczanie podróży służbowych:
- zaliczki na poczet podróży służbowych
- termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
- rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia.

12. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami
- podróże służbowe osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
- podróże służbowe członków organów spółek
- podróże służbowe osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym:
- należności z tytułu podróży służbowej a przychód pracownika
- należności z tytułu podróży służbowych jako przychód zwolniony od podatku
--- diety
--- koszty przejazdów i zakwaterowania
--- należności z tytułu wykorzystywania prywatnego samochodu osobowego dla potrzeb pracodawcy
--- należności z tytułu jazd lokalnych
- należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy ( w tym obiady z kontrahentami, spotkania integracyjne, zwrot wydatków powyżej limitów )
- inne należności związane z podróżami służbowymi a koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
--- szkolenie pracowników
--- dodatkowe ubezpieczenie w trakcie podróży służbowych
--- zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne
--- świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz członków organów spółek (zarządu, rad nadzorczych)

14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa:
- podróż służbowa własnym samochodem pracownika - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
- podróż służbowa samochodem służbowym - rozliczenie wydatków i zasady ewidencjonowania
- wykorzystywanie prywatnych i służbowych samochodów dla potrzeb podróży służbowych - aspekty podatkowe po stronie pracodawcy i pracownika
- ewidencja przebiegu pojazdu
- wykorzystanie samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownika.

16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży - ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.

17. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

18. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

19. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna - przykłady rozliczeń.

20. Podróż służbowa a oddelegowanie - kwestia międzynarodowych ubezpieczeń społecznych.

21. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

22. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

23. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

 

Termin szkolenia: 19 marca 2014r.
GRUPA  ZAMKNIĘTA !!

Cena: 250 zł